Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlNedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

Rozpočtový výhled DSO obcí Hořovicka na rok 2014 - 2017
více
Pozvánka Přednáška na téma pěstování balkonových a pokojových květin
více
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídky Bankovní úvěr na dofinancování akce – „Splašková kanalizace Libomyšl
více
Schválený rozpočet 2017
více
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
více
Návrh rozpočtu Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka zajištění dopravy a dopravní obslužnosti 2017
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 19.12.2016
více
Turnaj ve stolním tenise 17.12.2016
více
Návrh rozpočtu pro rok 2017
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.11.2016
více
Pozvánka fotbalové utkání Litavan Libomyšl - Osov 12.11.2016
více
Informace Kotlíkové dotace beseda Hostomice
více
Veřejná vyhláška MŽP Č.j. 55942/ENV/16-2810/630/16
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany 22.10.2016
více
Výstava květin, ovoce a zeleniny 7 -8.října 2016
více
Informace Revize kotlů na tuhá paliva
více
Stavební povolení kanalizace Libomyšl
více
Pozvánka - informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání kanalizace Libomyšl
více
Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu
více
Rozhodnutí č.j. MUHO/14063/2016 Stavební povolení Splašková kanalizace Libomyšl etapa 1.
více
Záměr obce Libomyšl odprodej ,, Multikáry '' SPZ 2S39864
více
Zrušení elektronické dražby 120 EX 38257/13-141
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120EX38257/13
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016 od 18:00 hod
více
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2015
více
Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu
více
Přerušení dodávky elektrické energie dne 28.06.2016 od 07:20 hod - 15:30 hod
více
Místní poplatky 2016
více
Obec Libomyšl ve spolupráci s TJ Litavan Libomyšl pořádá Dětský den
více
Závěrečný účet obce Libomyšl za rok 2015
více
Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12
více
Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl 2016
více
Daň z nemovitých věcí Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
více
Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení
více
Oznámení zahájení územního řízení stavební Zdice
více
Cvičení s Bětkou letáček
více
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení 16.04.2016
více
Záměr obce Libomyšl odprodej části pozemku parc.č. 134/8
více
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2016
více
Informace SMS rozhlas pro obec Libomyšl
více
Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl
více
Záměr obce Libomyšl - odprodej valníku s nádržemi
více
ZŠ LOCHOVICE Zápis žáků do prvního ročníku
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
VAK Beroun - oznámení o změně ceny od 1. ledna 2016
více
Zápis dětí do I. třídy ZŠ a MŠ Tmaň
více
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ), na základě řešení odvolání a provádění aktualizace BPEJ v části k.ú. Libomyšl
více
CETIN - informace pro občany k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
více
MÚ Hořovice Rozhodnutí S_MUHO/25734/2015
více
Pozvánka - informace o konání zasedání Zastupitelstva obe Libomyšl 09.12.2015
více
Návrh rozpočtu DSO REGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2016
více
Libomyšl _ agenda nedostatečně určitě napsaných osob v katastru nemovitostì
více
Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016
více
Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 11.12.2015 od 09:00 hod
více
Rozhodnutí I./TP/2015/250 o ustanovení opatrovníka
více
2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
Výstava květin, ovoce a zelininy 9 - 10.10.2015
více
Oznámení o zahájení řízení č.j.MUHO_20340_2015_ Vodovodní stoka H
více
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce LibomvšI 21.09.2015
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2014
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2013
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2012
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2011
více
Veřejná vyhláška č.j. 700/2015/2010 Hromadný předpisný seznam POP/2015/pra2010
více
Rozločení s létem pátek 28.08.2015 od 16:00 hod
více
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí splašková kanalizace Libomyšl
více
Oznámení občanům místní poplatky 2015
více
Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší
více
Výroční zpráva 2014
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Nové pohlednice k výročí obce Libomyšl 2015
více
Usnesení č.j. 167EX 638/13-199_ usnesení o zrušení dražební vyhlášky
více
Závěrečný účet Obce Libomyšl za kalendářní rok 2014
více
Oprava tiskové chyby ve výzvě zakázky malého rozsahu - výkon TD investora - Splašková kanalizace Libomyšl.
více
Pozvánka oslavy obce Libomyšl 04.07.2015
více
Pozvánka Tj Litavan Libomyšl - Sparta Praha
více
Výstava fotografií a dokumentů 2015
více
Dětský den Libomyšl 13.06.2015
více
Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 638/13-156
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.05.2015
více
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem ,, Výkon technického dozoru investora - Splašková kanalizace Libomyšl ''
více
Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení
více
Informace o konání veřejného zasedání dne 18.05.2015
více
Usnesení ze zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 23.04.2015
více
Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
KHS Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015
více
Veřejná vyhláška Fú_daň z nemovitých věcí na rok 2015
více
Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl
více
Povodňová prohlídka v k.ú. Libomyšl - vodní tok Litavka 08.04.2015
více
Pozvánka na veřejné zasedání 23.04.2015 od 18:00 hod
více
Zápis do ZŠ a MŠ Lochovice 2015
více
Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl
více
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU LOCHOVICE
více
Svoz nebezpečného odpadu 18.04.2015
více
Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl
více
usnesení zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 30.03.2015
více
Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.03.2015 od 18:00 hod
více
Senznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM_SBE-1101_2015_SBEM
více
Návrh rozpočtu DSO - dopravní obslužnost
více
Velkoobjemový odpad 19.2.2015 od 10:00 - 16:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014
více
Rozpočet obce Libomyšl 2015
více
Otevřený dopis zastupitelstvu obce Libomyšl 15.12.2014
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014 od 18:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 01.12.2014
více
Dražební vyhláška 103Ex42387/14-21 o oznámení dražebního roku
více
Poděkování sponzorům - mikulášská nadílka pro děti 29.11.2014
více
Návrh rozpočtu pro rok 2015
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.12.2014 od 18,00 hod
více
Usnesení z Ustanovujícího zasedání obce Libomyšl konaného dne 03.11.2014, od 18:00 hod.
více
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
více
Výkaz FIN_2_12M Pro hodnocení a plnění rozpočtu
více
Platba pronájmu hrobových míst hřbitov Lochovice
více
Spuštěn nový web Rybáři Želkovice
více
Plán veřejných zasedání 2014
více
Rozpočet schválený 2014
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Úřední deska

Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl

Stavební povolení kanalizace Libomyšl

Rozhodnutí č.j. MUHO/14063/2016 Stavební povolení Splašková kanalizace Libomyšl etapa 1.

Závěrečný účet obce Libomyšl za rok 2015

Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12

Záměr obce Libomyšl - odprodej valníku s nádržemi

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ), na základě řešení odvolání a provádění aktualizace BPEJ v části k.ú. Libomyšl

Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016

2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl

Návrh rozpočtu pro rok 2015

Rozpočtový výhled DSO obcí Hořovicka na rok 2014 - 2017

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídky Bankovní úvěr na dofinancování akce – „Splašková kanalizace Libomyšl

Schválený rozpočet 2017

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 19.12.2016

Návrh rozpočtu Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka zajištění dopravy a dopravní obslužnosti 2017

Návrh rozpočtu pro rok 2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.11.2016

Informace Kotlíkové dotace beseda Hostomice

Veřejná vyhláška MŽP Č.j. 55942/ENV/16-2810/630/16

Svoz nebezpečného odpadu pro občany 22.10.2016

Informace Revize kotlů na tuhá paliva

Pozvánka - informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání kanalizace Libomyšl

Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu

Záměr obce Libomyšl odprodej ,, Multikáry '' SPZ 2S39864

Zrušení elektronické dražby 120 EX 38257/13-141

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2015

Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu

Přerušení dodávky elektrické energie dne 28.06.2016 od 07:20 hod - 15:30 hod

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016 od 18:00 hod

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120EX38257/13

Místní poplatky 2016

Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl 2016

Daň z nemovitých věcí Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj

Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení 16.04.2016

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2016

Informace SMS rozhlas pro obec Libomyšl

ZŠ LOCHOVICE Zápis žáků do prvního ročníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zápis dětí do I. třídy ZŠ a MŠ Tmaň

VAK Beroun - oznámení o změně ceny od 1. ledna 2016

CETIN - informace pro občany k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Pozvánka - informace o konání zasedání Zastupitelstva obe Libomyšl 09.12.2015

MÚ Hořovice Rozhodnutí S_MUHO/25734/2015

Návrh rozpočtu DSO REGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2016

Libomyšl _ agenda nedostatečně určitě napsaných osob v katastru nemovitostì

Rozhodnutí I./TP/2015/250 o ustanovení opatrovníka

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce LibomvšI 21.09.2015

Oznámení občanům místní poplatky 2015

Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem ,, Výkon technického dozoru investora - Splašková kanalizace Libomyšl ''

Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení

Usnesení ze zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 23.04.2015

Veřejná vyhláška Fú_daň z nemovitých věcí na rok 2015

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl

Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl

Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl

usnesení zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 30.03.2015

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.03.2015 od 18:00 hod

Senznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM_SBE-1101_2015_SBEM

Rozpočet obce Libomyšl 2015

Otevřený dopis zastupitelstvu obce Libomyšl 15.12.2014

Kalendář událostí