Územní plán obce, změna č.1

Sdělení obce Libomyšl
 
 
 
 
Věc: Pořízení Změny číslo 1 územního plánu obce Libomyšl
         --------------------------------------------------------------------------
 
 
 
           Obec Libomyšl připravuje změnu územního plánu obce.
 
             Změna je vyvolána potřebou komplexního řešení prostoru v části Želkovice, kde je
plánována výstavba rekreačního areálu /seznam dotčených pozemků je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Libomyšl v úředních hodinách/
 
 
-          rozšíření zastavitelných ploch pro rekreaci
-          změny využití nezastavitelných ploch,
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že provedení změny územního plánu je časově i organizačně náročnou záležitostí, upozorňujeme na možnost uplatnění podnětů na případnou další úpravu územního plánu obce, o kterou mohou vlastníci pozemků požádat.
 
 
Učinit takto mohou na podkladě obecní vyhlášky, kterou bude proces projednání Zadání změny územního plánu oznámen v průběhu 2. a 3. měsíce roku 2008. Současně upozorňujeme na možnost zapracování případných podnětů již do konceptu Zadání, v tom případě je žádoucí uplatnit podněty bezodkladně.
 
 
V této souvislosti připomínáme, že stavební zákon umožňuje podmínit poměrnou část nákladů na pořízení změny územního plánu od navrhovatele, pro jehož výhradní potřebu je tato změna vyvolána.
 
 
 
 
 
                                                                                           ………………………………………
                                                                                            Václav Červenka – starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne   29. 07. 2008
 
 
Sejmuto dne       13. 08. 2008