Záměr obce Libomyšl - bezplatný převod části pozemku 1475/1

OBEC LIBOMYŠL
Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz


V Libomyšli dne 07. 04. 2010
Věc: Záměr obce Libomyšl – bezplatný převod pozemku
__________________________________________

Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání
konaného dne 07. 04. 2010 rozhodlo vyhlásit záměr bezplatného převodu pozemku:

____________________________________________________________________

Jedná se o bezplatný převod části pozemku parcelní číslo 1475/1 v k.ú. Libomyšl
u RD čp. 10 /předzahrádka – oplocená/.
___________________________________________________________________

Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli
do 15 dnů ode dne vyvěšení.
----------------------------------------------
Václav Červenka starosta obce

Vyvěšeno dne : 08. 04. 2010

Sejmuto dne : 26. 04. 2010 bez připomínek