Vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška č.2/2009 o místním poplatku za komunální odpad

                                                           


OBECNÍ ÚŘAD LIBOMYŠL

Libomyšl 71, PSČ 267 23 Lochovice, tel.:311 537779, fax.: 311 537779, E-mail ou.libomysl@quick.cz

 

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2009

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Libomyšl se na svém zasedání dne 11.11.2009  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Libomyšl touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

            Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

 

            (2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

            (3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

                 

            (4) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

            (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle  čl. 2 činí  500,- Kč a je tvořena:

 

a)      z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a

 

b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 331.367,-              a byly rozúčtovány na 504   poplatníků, skutečný náklad na osobu činil 657,-  Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

            Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.května příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 3.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou (např. dvou, třech atd.) stejných splátkách s termíny splatnosti do 30. září uvedeného kalendářního roku.

 

 

Čl. 6

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

 

 

Čl. 7

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2004 –„Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1/2004 o místních poplatcích“  Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 8
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení .

         

 

           

           

……………………                                                                      …………………………

   Jméno Příjmení                                                                                  Jméno Příjmení

     místostarosta                                                                                           starosta

 

 

 

Přílohy: 1. Náklady na odpady v roce 2009

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  12.11.2009

 

Sejmuto z úřední desky dne:     30.11.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.1

 

 

a/ separovaný odpad     I./IV  09                                                        12.661,-

    separovaný odpad    II./IV  09                                                        31.510,-

    separovaný odpad  III./IV  09                                                        34.584,-

 

b/ komunální odpad       I/II   09                                                       140.492,-

    komunální odpad      II/II   09                                                       134.202,-

 

c/ nebezpečný odpad                                                                           14.196,-

 

     Součet                                                                                             367.645,-

 

 

 

Příspěvky na separovaný odpad

 

ASEKOL s.r.o.                                                                                     1.700,-

EKO-KOM a.s.                                                                                  34.578,-

 

    Součet                                                                                              36.278,-

 

 

CELKOVÉ  NÁKLADY                                                                 331.367,-

 

 

 

 

 

Počet obyvatel k 01.01.2009   -  448

Počet rekreačních objektů     -    56

                                                     504[1] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Tisk článku