Vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška č.3/2009 o místním poplatku ze psů

 

                                                          
OBEC LIBOMYŠL
 
 
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2009
 
o místním poplatku ze psů
 
Zastupitelstvo obce Libomyšl se na svém zasedání dne 11.11.2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
            (1) Obec Libomyšl touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 
            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.
 
 
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
 
            Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb.,                    o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]
 
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 
            (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
 
            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
            (3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 4
Sazba poplatku
 
Sazba poplatku činí ročně:
 
a)       120,- Kč za psa
 
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný do 31.května příslušného kalendářního roku.
 
Čl. 6
Navýšení poplatku
 
            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]
 
Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 – „Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1/2004 o místních poplatcích“ Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 8
Účinnost
1.Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
2. čl.3 odst.2 pozbývá účinnosti dne 31.12.2010
 
 
   ……………                                    …………….
     starosta                                           místostarosta
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.11.2009
 
Sejmuto z úřední desky dne:     30.11.2009
 
 
[1] Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tisk článku