Vyhlášky

Vyhláška obce Libomyšl o odpadech

              Obecně vyhláška Obce Libomyšl o nakládání s
komunálním a stavebním
             odpadem
Zastupitelstvo obce Libomyšl, vydává dne 17,12.2001 v souladu s § 10 písm, a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů   (dále jen zákon o odpadech ( tuto obecně závaznou vyhlášku/.
ČI.1
Předmět a působnost vyhlášky
1.  Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen systém) vznikajícího                           na katastrálním území obce Libomyšl, včetně systému nakládání se   stavebním odpadem.
2.  Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území
obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
a)  Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
b)  Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických  osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
e) Stavební odpad - odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb
d) Nebezpečný odpad -odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. "

•2-
e) Odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činnosti.
f/ Nakládání s odpady-jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
g) Shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním odpady.
h) Skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny} do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
i) Skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
j) Sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
k) Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
l) Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např.zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).
m) Sběrné nádoby - typizované nádoby splňující technické parametry k odkládání a shromažďování komunálního odpadu a jeho vytříděných složek.
n) Stanoviště sběrných nádob - místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny.
o) Svoz komunálního odpadu - vyprázdnění sběrných nádob, odvoz a přeprava jejich obsahu do místa zneškodnění.

p) Mobilní sběr a svoz - způsob sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu a odpadu z údržby zeleně, kdy oprávněná osoba odebírá tento druh odpadů od fyzických osob na předem určených stanovištích zveřejněných v místě obvyklou formou (např. úřední deska, místní rozhlas, tisk) přímo do specielně vybavených sběrových a svozových prostředků.
Č 1.3 Obecné
povinnosti
1.  Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů ,omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
2.  Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.
3.  Právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo
uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v původní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
4.  Každý má při své Činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích
daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
5.  Splnění povinnosti stanovené v odstavci 4 se nevyžaduje, jestliže v daném čase
a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství.
6.  Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob,
který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím právním předpisům.

7.   Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich. pouze způsobem
stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládáni s nebezpečnými odpady se řídi též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
8.  Pokud dáte není stanoveno jinak, lze s odpady podie zákona o odpadech
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podie tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
9- K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, kíerá je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podie § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna, V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
ČI 4
Systém               s komunálním
1. Pro shromažďování a třídéni komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a)  sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového
odpadu po vytřídění, íj. smetí, popei, saze nevratné obaly z domácnost!, kuchyňské odpady -jsou umístěny na pozemcích, náležejících k rodinnému či bytovému domu.
b)  kontejnery ( např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) na tříděný
odpad -papír, sklo. PĚT lahve apod. -jsou umístěny v následujících lokalitách:
-     u prodejny na návsi
-    u prodejny u mostu
v Žeikovicích

c) mobilní kontejnery na bloodpad a velkoobjemový odpad slouží k ukládání bioodpadu a velkoobjernového odpadu z domácností -jejich přistavení je zveřejňováno v mísíě obvyklou formou.
d) Sběrný Eko dvůr v areálu komunálních siužeb Hořovice - ize   odiožií
následující   nebezpečné   odpady  vytříděné z komunálního  odpadu,
např.   olejové  filtry,   olověné akumulátory.odpad rtuti, výbojky, zářivky,
staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, rnonočiánky, opotřebované pneumatiky,
televizory, staré lednice, apod.
Provozní doba: Po-Pá 6.00-14.30 hod.
2, Komunáiní odpad se třídí na následující složky (druhy):
a)    směsné
plasty
b)                  sklo
c)                  papír
d)   nebezpečné složky
f)                     odpad ze zeíeně
g)                 objemný odpad
n)   ostatní využitelný
odpad
i)    směsný odpad j)    vánoční stromky
Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají a shromažďují takto:
a)   smésné plasty - do plastových zvonů či kontejnerů barvy žluté (např. PĚT lahve
odzátkované, kelímky od jogurtů, másel, plastové od sirupů, citrónků, jaru, savá, aviváží apod., igelitové a mikroténové sáčky a tašky, zbytky plastových hraček bez jakýkoliv kovových součástí).
b)   sklo do plastových kontejnerů barvy zelené (např. bílé a barevné lahve a střepy,
přebytečné obaiyod přesnídávek, jogurtů, majonéz, zavařovací Sahve)
c)   papír - do kontejnerů k tomu určených
d)    nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu ( např. olejové filtry,
odpadni oleje, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, staré nátěrové hmoty, monočlánky, znečištěný obalový materiál), se odkládají:
• ve sběrném Eko dvoře
* na sběrných místech mobilního svozu na předem určených stanovištích a v
časových intervalech zveřejněných v místě obvyklou formou

e) odpad ze zeleně
* v mobilních velkoobjemových kontejnerech, které jsou pnsíavovány obvykle v
období jaro, podzim na předem určených stanovištích zveřejněných v místě
obvykiou formou.
f)    objemný odpad
* v mobilních velkoobjemových kontejnerech, které jsou přistavovány obvykle v
období jaro, podzim na předem určených stanovištích zveřejněných v místě
obvyklou formou
g)   ostatní využitelný odpad
»ve sběrném Eko dvoře (rnirno hadrů a kůže )
h) pro ukládáni směsného (zbytkového) odpadu po vytřídění, tj. smetí, popela sazi, nevratných obalů z domácnosti, z kuchyňských odpadů, hadrů, jsou určeny a řádné označeny logem tyto sběrné nádoby: » sběrná nádoba o objemu 110 litrů, 120 litrů - tyto nádoby jsou určeny pro rodinné domy, případné rekreační objekty, výjimečně pro bytové domy
i)   sběr odstrojených vánočních stromků odložených u sběrových nádobí 10 litrů provádí oprávněná osoba
3.       Odkládat odpady clo sběrných nádob, pro které nejsou určeny, je zakázáno.
4.       Sběrné nádoby na ukládáni směsného odpadu jsou fyzické osoby povinny
přemístit ze stálého stanoviště na stanoviště přechodné pouze na dobu nezbytně nutnou k tornu, aby oprávněná osoba měla umožněno provést jejich vyprázdněni (tedy nejdřív od 18.00 hodin večer před dnem, kdy následuje svoz, nejpozději do 6,00 hodin svazového dne). Po provedeném svozu je nutné umístit sběrnou nádobu zpět na stálé stanoviště (nejpozději do 18.00 hodin toho dne, kdy by! svoz proveden).
ČI.5
Systém                 se stavebním
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby , právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na skládku Hrádek nebo na jiné řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

-7-
ČI.6
1.        Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti íéío vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše
uvedeného systému.
2.        Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů Jako odpad
podobný komunálnímu ( právnické osoby a fysické osoby oprávněné k
podnikání), mohou využít systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem na základě písemné dohody s obcí, uzavřené
prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.
ČI.?
Povinnosti oprávněné osoby
1.  Pravidelně provádět svoz v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech. Každou případnou zrněnu oznámit po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací zrněny.
2.  Zajišťovat čistotu v miste vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po
svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
3.  Zajišťovat uložení sběrných nádob na původní či smluvními stranami dohodnuté
místo.
4.  V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností zajistit
náhradní svoz do konce příslušného svazového dne, nebo po dohodě s vedoucím technického odboru Městského úřadu v Hořovicích.
5.  Zajistit u hromadné zástavby přemístění sběrných nádob ze stálého stanoviště
na přechodné na dobu nutnou k vyprázdnění a po jejich vyprázdnění vracení zpět na stálé stanoviště. U rodinných domů přemístit sběrné nádoby z přechodného stanoviště ke svozovému vozu a zpét na přechodné stanoviště. Dojde-li při přemísťování ke znečištění prostranství, zajistit jeho úklid.

-8-
6.  Zajistit zřeíelné označení všech sběrných nádob tak, aby bylo zřejmé, jaký
odpad do těchto nádob lze ukládat
7.       Před vyprázdněním sběrné nádoby na směsný (zbytkový} odpad provést
zběžnou vizuální kontrolu jejího obsahu. Zjistí-li se, že sběrná nádoba
obsahuje např. nebezpečné složky, odpad tekutý, velkoobjemový čí
stavební, není povinna provést vyprázdněni.
8.       Zajišťovat pro město svoz vytříděných složek ( plasty, sklo ) ze speciálních
sběrových nádob ( kontejnerů). Svoz musí být zajištěn s takovou frekvencí, aby nedocházelo ke znečištění okolí sběrných nádob zdůvodu jejich přeplněni. Zajišťovat též provoz sběrného Eko dvora.
9.  informovat obec o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na úplné a
včasné plněni povinností.
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podte obecně závazných právních předpisů, íj.podle zákona č, 200/1990 Sb. o přestupcích, věznění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Kontrolní
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem >rovádí výbor kontrolní obecního úřadu.
ČI. 10
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 10.1.2002.