Úřední deska

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

 

 

Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, a stanovuje termín ústního jednání s ohledáním na místě na

pátek 05.05.2023 v 9:00

 

se schůzkou pozvaných před obecním úřadem obce Libomyšl.

 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději při ústním jednání.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
muho-11985-2023-.pdf 141.3 Kb