Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce Libomyšl
Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce Libomyšl
Veřejná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Záměr obce Libomyšl odprodej části obecního pozemku parc.č. 209/10
Obecně závazná vyhláška 04/2011 o místním poplatku za provozování výherních automatů
Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nahradí stávající vyhlášku č. 111/2008 Sb o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1 2010 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL ve znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
Obecně závazná vyhláška č.3/2009 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2009 o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.1/2009, pohyb psů na veřejném prostranství
Veřejná vyhláška - Územní plán obce Libomyšl
Vyhláška obce Libomyšl o odpadech