Vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška č.1/2009, pohyb psů na veřejném prostranství

 

 

 

Obecní úřad Libomyšl, Libomyšl č. 71, 267 23  Lochovice, IČO: 233498

                             

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2009
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

 

 

Zastupitelstvo obce Libomyšl se na svém zasedání dne 16.03.2009 usneslo vydat na základě

ust. § 24 odst. 2/ zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d/, § 35 a § 84 odst. 2/ písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku /dále jen ,,vyhláška“/

 

                                                                 Čl. 1

                                       Působnost obecně závazné vyhlášky

 

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná pro

fyzické a právnické osoby v územním obvodu obce Libomyšl.

 

                                                                   Čl. 2

                                                          Základní pojmy

 

1/ Průvodcem /doprovodem/ psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství psa

     doprovází /1/

2/ Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce /doprovod/ v každém okamžiku

     schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil

      újmu jiným osobám nebo zvířatům

3/  Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem

      /doprovodem/

 

 

 

                                                                     Čl. 3

                               Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství /2/ v obci Libomyšl:

a/ na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce vyznačených na mapce v příloze k této

     vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.

     Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební /3/ a záchranářské při výkonu služby a

     záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených

     osob /4/ a lovecké psy /5/ při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených

     zvláštními právními předpisy /6/.

 

b/  pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavená území obce a jejich části.

      Volný pohyb psů v těchto prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým

       vlivem osoby doprovázející psa.

 

c/   Průvodce psa je povinen zajistit v případě znečištění veřejného prostranství psem

      bezodkladné uvedení do původního stavu.

 

                                                                      Čl. 4

                                                                    Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt

postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo trestní čin.

 

                                                                       Čl. 5

                                                                   Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Miroslav Praizler-místostarosta obce              Václav Červenka – starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne :   17. 03. 2009

 

Sejmuto dne   :   01. 04. 2009

/1/ ust. § 3 písm.k/ zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

     předpisů

/2/ ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

/3/ např. ust. § 38 odst.1/písm.e/ zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších

     předpisů ust. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

/4/ např. slepečtí psi

/5/ ust. § 44 odst.1/ zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

/6/ vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

      zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapka-psi.jpg vymezený prostor pro volný pohyb psů 122.4 Kb
Tisk článku