Vyhlášky
Tisk článku

Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

OBEC LIBOMYŠL

Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Obec : Libomyšl

Adresa: Libomyšl č.p. 71, 267 23 LochoviceSměrnici zpracovala: Lenka Vašková
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne : 22.11.2010

Datum zpracování: 22.11.2010

Směrnice nabývá účinnosti : 01.01.2011


Obsah směrnice:

I. Oddíl : Úvodní ustanovení
Čl. 1: Legislativní rámec
Čl. 2: Závaznost směrnice
Čl. 3: Cíle finanční kontroly
Čl. 4: Předmět směrnice

II. Oddíl : Provádění zákona o finanční kontrole
Čl. 5: Veřejnoprávní kontrola u žadatelů a příjemce dotace, příspěvků,
návratné finanční výpomoci
Čl. 6: Vnitřní kontrolní systém v obci
Čl. 7: Obsah a zaměření kontrolní činnosti v rámci finanční kontroly
Čl. 8: Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci
Čl. 9: Zajištění finanční kontroly
Čl: 10: Záznamy z řídících finančních kontrol
Čl: 11: Zpráva o výsledcích finančních kontrol

III. Oddíl : Závěrečná ustanovení
Čl: 12: Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

Čl. 1 Legislativní rámec

Finanční kontrolu obce upravují následující předpisy:
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 vyhláška č. 416/2004 Sb., Ministerstva financí ze dne 1. srpna 2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 vnitřní směrnice uvedené v čl. 12
 obecně závazné vyhlášky obce


Čl. 2 Závaznost směrnice

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují zaměstnanci a členové obecní samosprávy, kteří při výkonu své činnosti ovlivňují stav a pohyb veřejných finančních prostředků a jejichž rozhodnutí mají vliv na hospodaření obce a její rozpočet.

Čl. 3 Cíle finanční kontroly

Hlavními cíly finanční kontroly jsou:

a/ dodržování právních předpisů a opatření přijatých dotací
b/ zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených
porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním
s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
c/ včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců obce o nakládání s veřejnými
prostředky a o prováděných operacích
d/ hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

Čl. 4 Předmět směrnice

Směrnice upravuje:

a/ vykonávání veřejnoprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory,
která je jim poskytována z veřejných rozpočtů, to znamená z rozpočtu obce.
Zahrnuje předběžnou veřejnoprávní kontrolu, průběžnou veřejnoprávní kontrolu a
následnou veřejnoprávní kontrolu
b/ vytvoření vnitřního kontrolního systému, kterým zajistí vnitřní finanční kontrolu svého
hospodaření
II. Provádění zákona o finanční kontrole


Čl. 5 Veřejnoprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné
finanční výpomoci


1. Tuto veřejnoprávní kontrolu provádí obce u všech žadatelů, kteří o veřejnou finanční
podporu /1/ požádají a u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. A
to
formou předběžné kontroly, průběžné kontroly a následné kontroly.
2. PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA zajišťuje kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení, zda jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené zastupitelstvem obce.
Termín : před schválením rozpočtu
Kontroluje: starosta, účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva
obce
3. V rámci průběžné kontroly je kontrolováno dodržování stanovených podmínek,
vypořádání a vyúčtování schválených operací
Termín : průběžně
Kontroluje: starosta, účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva
obce
4. Následnou kontrolou kontrolní orgán prověřuje : zda údaj o hospodaření
s veřejnými prostředky odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v
souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými
smlouvami, rozhodnutími přijatých v rámci řízení
Termín : po vyúčtování příspěvku
Kontroluje: účetní, člen kontrolního nebo finančního výboru zastupitelstva obce


Čl. 6 Vnitřní kontrolní systém v obci


1. Finanční kontrolu v obci tvoří řídící kontrola

- v rámci obce vnitřní kontrolní systém, který je zabezpečen řídící kontrolou
2. Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci jejich pracovních náplní jako součást vnitřního řízení.
Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou.
3. Řídící kontrolu provádí na základě pověření:
 příkazce operace / starosta /, zástupce příkazce operace / místostarosta / v době jeho nepřítomnosti
 účetní, správce rozpočtu
Bez písemného souhlasu alespoň jednoho z nich nemůže být žádná hospodářská
operace znamenající výdaj veřejných prostředků zahájena ani prováděna. Jejich
podpisy jsou uvedeny v podpisovém vzoru, který je součástí této směrnice.Čl. 7 Obsah a zaměření kontrolní činnosti

1. Kontrola hospodaření podle rozpočtu
2. Kontrola nakládání s majetkem
3. Kontrola rozpočtových opatření

/ 1 / veřejná finanční výpomoc – dotace, příspěvek, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu ÚSC, státního fondu, státních finančních aktiv, státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních.

Čl. 8 Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci

1. PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA, tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací,
musí být provedena před vznikem závazku / v první fázi operace/ a jednak před
uskutečněním výdajů /finanční fáze operace/.
Příkazce operace v rámci předběžné kontroly je povinen prověřit, zda je operace
pro plnění úkolů nezbytná, věcně správná, splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti a zda je v souladu s právními předpisy.
Příkazce operace dále odpovídá za prověření možných rizik a stanovení případných
opatření k jejich odstranění nebo zmírnění.
Kontrolní postup příkazce operace končí vydáním písemného souhlasu k
uskutečnění operace.
Termín: v okamžiku rozhodnutí o uskutečnění hospodářské operace
Kontroluje : příkazce, zástupce příkazce, správce rozpočtu
Termín : v okamžiku před výdajem finančních prostředků
Kontroluje : příkazce, zástupce příkazce, účetní, správce rozpočtu

2. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace. Jejím úkolem je zjistit, zda operace probíhají v souladu se stanoveným cílem. Jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování.
Termín: průběžně
Kontroluje: příkazce operací, správce rozpočtu a účetní

3. Následná kontrola je zpětné ověření zaměřené na konečný výsledek operace nebo následné prověřování vybraných operací / po jejich konečném vypořádání a vyúčtování/.
Termín: po skončení hospodářské operace
Kontroluje : příkazce operací, správce rozpočtu a účetní

Čl. 9 Zajištění finanční kontroly

Vnitřní kontrolní systém je upraven následujícími směrnicemi a obecně závaznými vyhláškami:

a/ oběh účetních dokladů obecního úřadu Libomyšl, tento je soupisem směrnice organizační,
o provádění pokladních operací, o systému účetních dokladů a jejich zpracování,
charakteristika a vedení evidence majetku a zásob obce, úschova písemností, dispoziční
oprávnění pro kontrolu a oběh účetních dokladů
b/ směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Čl. 10 Záznamy z řídících finančních kontrol

Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ze dne 1. srpna 2004, § 32 v písemné formě i elektronické podobě Krajskému úřadu.

Termín: do 15. února následujícího roku
Zodpovědný: starosta obce

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce
2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem
3. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce
4. Návrh na aktualizaci a novelizaci směrnice podávají členové zastupitelstva nebo účetní. Schvaluje : starosta
5. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta po projednání a schválení zastupitelstvem obce.
Podpisový vzor osob oprávněných ke kontrole a přezkoušení dokladů: …..............................................

Starosta obce - příkazce operace

Václav Červenka

 

…..............................................

Místostarosta obce -  příkazce operace
Miroslav Praizler


…..................................................
Účetní obecního úřadu
hlavní účetní, správce rozpočtu
Lenka Vašková


V Libomyšli dne 22.11.2010

Tisk článku