Vyhlášky

Veřejná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LIBOMYŠL

Libomyšl 71, PSČ 267 23 Lochovice, tel.:311 537779, fax.: 311 537779, E-mail ou.libomysl@quick.cz

 

 

OBEC Libomyšl

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Libomyšl se na svém zasedání dne 21.11.2012 se usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Libomyšl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
 2. fyzická osoba,
 3. která má v obci trvalý pobyt,
 4. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 5. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 

              4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo     dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15dnů[3]ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. (v ustanovení lze uvést i další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti)
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
 2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
 3. z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)     Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené    k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví       v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro   stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.05 příslušného kalendářního roku
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 7

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatníkv době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 8

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2011 Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 28.02.2011
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 9

Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení

 

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Miroslav Praizler                                                                  Václav Červenka

                    místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 11. 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 12. 2012

Příloha číslo 1

 

1. Komunální odpad I. pololetí roku 2012                           174.928,00 Kč

    Komunální odpad II. pololetí roku 2012                          174.928,00 Kč

 

2. Nebezpečný odpad I. pololetí roku 2012                           10.226,00 Kč

    Nebezpečný odpad II. pololetí roku 2012                           5.843,00 Kč

 

3. Separovaný odpad IV. čtvrtletí roku 2011                        33.675,00 Kč

    Separovaný odpad I. čtvrtletí roku 2012                          34.478,00 Kč

    Separovaný odpad II. čtvrtletí roku 2012                         32.003,00 Kč

    Separovaný odpad III. čtvrtletí roku 2012                        34.565,00 Kč

Celkem                                                                           500.646,00 Kč

 

Příspěvky na separovaný odpad

EKO-KOM a.s.                 a/                                                12.244,50 Kč

                                     b/                                                  8.698,50 Kč

                                     c/                                                12.386,50 Kč

                                     d/                                                13.843,50 Kč

Celkem                                                                             47.173,00 Kč

 

CELKOVÉ  NÁKLADY                                                      453.473,00 Kč

 

 

 

Počet obyvatel k 01. 01. 2012           505

Počet rekreačních objektů                   58

                                                      563        

 

 

 [1]§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

 

 

[3]Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

[4]§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6]§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7]§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8]§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích