Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Územní plán obce Libomyšl

Obec Libomyšl                                                IČO: 00233498                                  telefon: 311 537779
Libomyšl  71
267 23  Lochovice
 
 
 
                    VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA
                                 č. I/2008
     Zastupitelstvo obce Libomyšl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, /dále jen „stavební zákon“/, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
 
 
                                            v y d á v á
 
jako opatření obecné povahy územní plán obce Libomyšl.
 
 
     Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje návrh územního plánu, zpracovaný
UK-24, Ing. arch. Pavlem Koubkem, ČKA  00 435, v dubnu 2007, upravený v červnu 2008, který je nedílnou součástí této vyhlášky. Textová část obsahuje 33 stran. Součástí závazné části územního plánu jsou tyto výkresy grafické části:
 
              číslo            název                                                                                      měřítko
              ________________________________________________________________ 
              1a                výkres základního členění – správní území                       1 : 10 000
              1b                výkres základního členění – Libomyšl                               1 :  2 800
              2a                hlavní výkres, doprava – správní území                           1 : 10 000
              2b                hlavní výkres, doprava – Libomyšl                                   1 :  2 880
              2c                hlavní výkres, doprava – Želkovice                                  1 :  2 880
              2d                hlavní výkres, veřejná infrastruktura – správní území     1 :  2 880
              2e                 hlavní výkres, veřejná infrastruktura – Libomyšl            1 :  2 880
              3a                 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
                                   - správní území                                                                 1 : 10 000
              3b                 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
                                    - Libomyšl                                                                        1 :  2 880
 
 
                                         Odůvodnění
 
     Zastupitelstvo obce Libomyšl se na svém veřejném zasedání ze dne 10. 07. 2008 usneslo
vydat územní plán obce Libomyšl. Odůvodnění územního plánu je součástí územně plánovací dokumentace, která je nedílnou součástí této vyhlášky  a obsahuje textovou část v rozsahu
24 stran a tyto výkresy grafické části:
 
           číslo                          název                                                               měřítko
           ____________________________________________________________
           0.1a                          koordinační výkres – správní území             1 : 10 000
           0.1b                          koordinační výkres – Libomyšl                     1 :  2 880
           0.1a                          koordinační výkres – správní území             1 :  2 880
           0.2                             výkres širších vztahů                                   1 : 50 000
           0.3                             výkres předpokládaných záboru ZPF         1 :  2 880
 
     V průběhu projednávání územního plánu nebyly vzneseny žádné námitky.
     Vyhodnocení připomínek:
     Připomínky vznesené v průběhu řízení byly projednány při veřejném projednání dne
7. 1. 2008 a následně konzultovány s Národním památkovým ústavem a orgánem státní památkové péče.
     Připomínka Romana Abušinova, bytem Libomyšl č.p. 36, požadující doplnit návrh územního plánu o podmínky ochrany kulturního a archeologického dědictví, ke které se souhlasně vyjádřil Národní památkový ústav, byla zastupitelstvem obce Libomyšl akceptována a chybějící limity byly zapracovány do čistopisu územního plánu.
     O připomínce Romana Abušinova, bytem Libomyšl č.p. 36 požadující stanovit ochranné pásmo okolo kulturní památky Hrádek, se zastupitelstvo obce Libomyšl usneslo jednat v samostatném řízení.
       Připomínky Romana Abušinova, bytem Libomyšl č.p. 36, požadující změnu využití plochy
SV v lokalitě 3 – VÝCHOD a zrušení návrhu vodní plochy východně od vrchu Hrádek nebyly po konzultacích s Národním památkovým ústavem zastupitelstvem obce Libomyšl akceptovány.
 
                                                 Poučení
 
     Proti územnímu plánu obce Libomyšl vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek / § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky / § 173 odst. 1 správního řádu /.
 
 
 
………………………………………                                            …………………………………….
        Václav Červenka                                                                              Jan  Lhoták
           starosta obce                                                                            místostarosta obce
 
 
 
 
 
     Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Libomyšl a na adrese  www.libomysl-be.cz a po jeho sejmutí neprodleně zasláno pořizovateli.
 
Vyvěšeno dne:    10. 07. 2008                                  Sejmuto dne : 25. 07. 2008
 
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 25. 07. 2008
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: