Vyhlášky
Tisk článku

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1 2010 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL ve znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1 2010

O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI
LIBOMYŠL,
ve znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel je povinen při postupu podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace.

Hodnotící komisí pro posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, jmenuje zadavatel, včetně náhradníka za každého člena.


1/ U dodávek, služeb a stavebních prací do 100.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty – nabídky
posuzuje, hodnotí, přiděluje zastupitelstvo obce Libomyšl. Smlouvu uzavírá, popř. podepisuje
objednávku, starosta obce Libomyšl, podle ekonomické výhodnosti nabídky nebo nejnižší
nabídkové ceny s přihlédnutím k dílčím hodnotícím kritériím.
Podmínkou je poptat nebo vyzvat k nabídce alespoň 2 firmy.

2/ U dodávek, služeb a stavebních prací nad 100.000,-Kč do 500.000,-Kč bez daně z přidané
hodnoty – nabídky posuzuje a hodnotí zastupitelstvo obce Libomyšl, které rozhodne o přidělení
zakázky, smlouvu uzavírá starosta obce Libomyšl, podle ekonomické výhodnosti nabídky nebo
nejnižší nabídkové ceny s přihlédnutím k dílčím hodnotícím kritériím.
Podmínkou je poptat nebo vyzvat alespoň 2 firmy , záleží na charakteru předmětu plnění.
O zadání zakázky předem informovat zastupitelstvo obce.

3/ U dodávek, služeb a stavebních prací od 500.000,-Kč do 2.000.000,-Kč bez daně z přidané
hodnoty – nabídky posuzuje a hodnotí hodnotící komise, která předává zprávu zastupitelstvu
obce, které rozhodne o přidělení zakázky, smlouvu uzavírá starosta obce Libomyšl, podle
ekonomické výhodnosti nabídky nebo nejnižší nabídkové ceny s přihlédnutím k dílčím
hodnotícím kritériím.
Podmínkou je poptat nebo vyzvat alespoň 3 firmy. O zadání zakázky předem informovat
zastupitelstvo obce.

4/ U veřejné zakázky na stavební práce do 6.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty – nabídky
posuzuje a hodnotí hodnotící komise, která předá zprávu zastupitelstvu obce, které rozhodne
o přidělení zakázky, smlouvu uzavírá starosta obce Libomyšl, podle ekonomické výhodnosti
nabídky nebo nejnižší nabídkové ceny s přihlédnutím k dílčím hodnotícím kritériím.
Podmínkou je poptat nebo vyzvat alespoň 3 firmy. O zadání zakázky předem informovat
zastupitelstvo obce

5/ U veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu se schváleným rozpočtem na daný
kalendářní rok pro vnitřní správu, v rozsahu bodu 1/ a 2/ a obecnými zásadami postupu
zadavatele, nabídky posuzuje, hodnotí, přiděluje zastupitelstvo obce. Podepisuje objednávku,
popř. uzavírá smlouvu starosta obce Libomyšl podle ekonomické výhodnosti nabídky nebo
nejnižší nabídkové ceny s přihlédnutím k dílčím hodnotícím kritériím. U dodávek, služeb a
stavebních prací nad 500.000,-Kč rozhoduje také zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce Libomyšl tvoří od 1. listopadu 2010 : Václav Červenka, starosta obce,
Miroslav Praizler, místostarosta obce,
Václav Fryauf, člen zastupitelstva
Věra Nesnídalová, člen zastupitelstva
Martin Šindler, člen zastupitelstva
Bedřich Růžička, člen zastupitelstva
František Vrána, člen zastupitelstva
Ladislav Vašek, člen zastupitelstva
Hana Nohejlová, člen zastupitelstva


Návrhy na dodavatelské firmy, s uvedením přesné adresy k obeslání výzvou k podání nabídky
mohou zadavateli podávat všichni členové zastupitelstva, a dále členové jednotlivých komisí
a výborů, kterých se předmět zakázky může týkat, do 14 dnů po schválení rozpočtu v ZM na daný kalendářní rok.
Členové zastupitelstva obce budou informováni o plánovaných zakázkách / záměrech/ každý rok vždy v rámci schvalovaného rozpočtu obce Libomyšl.


Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce Libomyšl dne 22.11.2010
nabyla účinnosti dnem 01.01.2011

Václav Červenka
starosta obce

V Libomyšli dne 22.11.2010

Tisk článku