Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlNedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8
více
Aukční vyhláška č. EAS/SBE/003/2019
více
Schválený závěrečný účet za rok 2018
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, dne 26.06.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu
více
Dětský den 22.06.2019 pozvánka
více
Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
více
Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 11.05.2019
více
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro středočeský kraj
více
Prezentace firmy LR zabývající se zdravím a krásou
více
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.kvetna 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
více
Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019
více
Rozhodnutí úplná uzavírka obce Lochovice z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu 25. 03. 2019 do 03. 04. 2019 (od 8:00 do 18:00 hod.)
více
ÚPZS oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/008/2019
více
Úřad pro zastupování státu Libomyšl agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
více
Zápis dětí do ZŠ Lochovice 10.04.2019
více
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový fond veřejná nabídka pozemků k převodu oprávněným
více
Rozpočtové opatření č.1/2019
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2019 od 18,00 hod
více
Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad
více
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019
více
Vyhlášení zápisu do I.třídy ZŠ Tmaň 24.04.2019
více
Dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých č.j. 139EX13036/11-181
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
více
Schválený rozpočet 2019
více
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
více
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 7/2018
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2018
více
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
více
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 6/2018
více
Rozpočtové opatření č.5/2018
více
Úřad pro zastupování státu Aukční vyhlášky UZSVM/SBE/5688/2018-SBEM
více
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
více
Rozpočtové opatření 4/2018
více
Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice
více
Průvodce pomoci pro občany
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2018
více
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Otmiče
více
Kontakty povodňová komise obce Libomyšl
více
Jak se chovat v záplavovém území
více
Jak se chovat při riziku vzniku povodně?
více
Jak se chovat po povodni - odklízení následků
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
více
Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
více
Rozpočtové opatření 3/2018
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do Zastupitelstva obce Libomyšl 2018
více
Volby do zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
více
Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017
více
Územní plán obce Libomyšl
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018
více
Osvědčení o úspoře emisí
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU
více
Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2017
více
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017
více
Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl a Želkovice 2018
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Informace spalničky informace KHS
více
Májový turnaj ve stolním tenise 05.05.2018
více
ZO zahrádkáři pozvánka na výlet a ostatní akce
více
ZO zahrádkáři akce - sběr netříděného papíru a knih
více
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.
více
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 26.03.2018 od 18,00 hod
více
Zápis do 1.třídy ZŠ Lochovice 24.04.2018 od 14:00 hod
více
Rozpočtové opatření č.1_2018
více
ZO zahrádkářů Libomyš pořádá přednášku - okrasné zahrady, řez a ošetřování růží, okrasných keřů a drobného ovoce 16.02.2018 od 17:00 hod
více
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13
více
Schválený rozpočet roku 2018
více
Oznámení k schválenému rozpočtu 2018
více
Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky
více
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
více
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
více
Rozpočtové opatření č_6_2017
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
více
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
více
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
více
Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
více
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018
více
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
více
ZO zahrádkáři Libomyšl pořádají posezení s ukázkou keramiky a vánoční tématika
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
více
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11
více
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl
více
Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017
více
Rozpočtové opatření č.5_2017
více
Dýňové slavnosti, aneb Halloweenské dovádění 04.10.2017 od 16 hod
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017
více
Letní turnaj 02.09.2017 ve stolním tenise pozvánka
více
Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi
více
Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí
více
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemku
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Záměr obce Libomyšl odprodej malotraktoru Wisconsin
více
Schválený závěrečný účet za rok 2016
více
Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017
více
Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov
více
Pozvánka na výlet - Exkurze v zahradnictví Kozolupy
více
Závěrečný účet DSO zajišťující dopravní obslužnost za r. 2016
více
Veřejná vyhláška Okresní soud Beroun č.j. 22D350/2017-110
více
Pozvánka na turnaj v malé kopané Libomyšl 2017
více
Rozpočtové opatření č.2_2017
více
Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021
více
Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021
více
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Úřední deska

Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8

Aukční vyhláška č. EAS/SBE/003/2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, dne 26.06.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu

Dětský den 22.06.2019 pozvánka

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018

Rozpočtové opatření 4/2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro středočeský kraj

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 11.05.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.kvetna 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019

Rozhodnutí úplná uzavírka obce Lochovice z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu 25. 03. 2019 do 03. 04. 2019 (od 8:00 do 18:00 hod.)

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Zápis dětí do ZŠ Lochovice 10.04.2019

Úřad pro zastupování státu Libomyšl agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

ÚPZS oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/008/2019

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

Státní pozemkový fond veřejná nabídka pozemků k převodu oprávněným

Rozpočtové opatření č.1/2019

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2019 od 18,00 hod

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019

Vyhlášení zápisu do I.třídy ZŠ Tmaň 24.04.2019

Dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých č.j. 139EX13036/11-181

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Schválený rozpočet 2019

Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2018

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Úřad pro zastupování státu Aukční vyhlášky UZSVM/SBE/5688/2018-SBEM

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Rozpočtové opatření 4/2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Rozpočtové opatření 3/2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do Zastupitelstva obce Libomyšl 2018

Volby do zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018

Osvědčení o úspoře emisí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

ZO zahrádkáři akce - sběr netříděného papíru a knih

Informace spalničky informace KHS

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti

I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 26.03.2018 od 18,00 hod

Zápis do 1.třídy ZŠ Lochovice 24.04.2018 od 14:00 hod

Rozpočtové opatření č.1_2018

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13

Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky

Schválený rozpočet roku 2018

Oznámení k schválenému rozpočtu 2018

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.12.2017 od 18:00 hod

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017

Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl

Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017

Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov

Kalendář událostí