Nedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

Vodné a stočné VAK Beroun 2024 Přehled ke změně ceny, včetně informace o schválené výši Regionální ceny
více
Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl dne 06.12.2023 od 18,00 hod.
více
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 2023
více
Rozpočtové opatření číslo 10/2023
více
Pozvánka ZO zahrádkáři Libomyšl 24. - 25.11.2023 prodejní výstava vánočních dekorací
více
Rozpočtové opatření číslo 9/2023
více
Rozpočtové opatření číslo 8/2023
více
Čipování nádob na komunální odpad AVE
Vážený občane, v rámci nového čipování Vašich nádob na komunální odpad. Vás prosíme o vyndání popelnice v termínu 11.10. - 13.10.2023 v čase 6-18 hodin. Nádobu prosím nechat přistavenou do po dobu celého termínu Děkujeme
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 27.09.2023 od 18,00 hod
více
Rozpočtové opatření číslo 7/2023
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Úřední deska

Vodné a stočné VAK Beroun 2024 Přehled ke změně ceny, včetně informace o schválené výši Regionální ceny

Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl dne 06.12.2023 od 18,00 hod.

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 2023

Rozpočtové opatření číslo 10/2023

Rozpočtové opatření číslo 9/2023

Rozpočtové opatření číslo 8/2023

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 27.09.2023 od 18,00 hod

Čipování nádob na komunální odpad AVE

Vážený občane, v rámci nového čipování Vašich nádob na komunální odpad. Vás prosíme o vyndání popelnice v termínu 11.10. - 13.10.2023 v čase 6-18 hodin. Nádobu prosím nechat přistavenou do po dobu celého termínu Děkujeme


Rozpočtové opatření číslo 7/2023

Rozpočtové opatření číslo 6/2023

Schválený Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2022

Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2022

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 14.06.2023

Rozpočtové opatření číslo 5/2023

R O Z H O D N U T Í ,,Dešťová kanalizace, přípojky, oprava chodníku, Libomyšl“

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za kalendářní rok 2022

Rozpočtové opatření číslo 4/2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Finanční úřad daň z nemovitých věcí na rok 2023

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/044303-S ze dne 23.03.2023

Rozpočtové opatření číslo 3/2023

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

Rozpočtové opatření číslo 2/2023

Ptačí chřipka - Opatření v uzavřeném pásmu

Ptačí chřipka v obci Libomyšl

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Libomyšli vydala Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření. Opatření v uzavřeném pásmu (1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 31.03.2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-3KM formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-10KM


Pozvánka - zápis k základnímu vzdělávání ZŠ Lochovice

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060871010

Veřejná vyhláška pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bavoryně

Veřejná vyhláška Honební společenstvo Bavoryně dne 28.03.2023

Rozpočtové opatření číslo 1/2023

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 01.03.2023 od 17.30 hod

Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2024 -2027

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Rozpočtové opatření číslo 11/2022

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 21.12.2022

Rozpočtové opatření číslo 10/2022

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027

Záměr obce – pronájem pozemku

Rozpočtové opatření č.9

Pozvánka - Informace o konání Ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.10.2022

Rozpočtové opatření číslo 8/2022

Rozpočtové opatření číslo 7/2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.08.2022 od 17:00 hod

Záměr obce - prodej pozemku

Rozpočtové opatření číslo 6/2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026

Rozpočtové opatření číslo 5/2022

Info o konání zasedání zastupitelstva 22.06.2022 od 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl

Záměr obce Libomyšl - směna pozemku

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022

Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice

Kalendář událostí